خدمات

خدمات

مجمع خیرین فرهنگ فاطمی

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

ساخت خانه

این موسسه خیریه به ساخت خانه مشغول است

حمایت از خیریه

این خیریه هیچ گونه کمک مالی از سمت دولت دریافت نمیکند و تنها منبع درآمدش کمک های مردمی است ، در صورتی که تمایل دارید تا در کار های خیر موسسه شریک باشید روی لینک روبرو کلیک کنید