جشنواره های برگزار شده

جشنواره ها

آخرین جشنواره های خیریه

بیست دوم خرداد 96

جشنواره قربان تا غدیر

مجمع خیرین فرهنگ فاطمی در نظر دارد تا در بازه عید قربان تا عید غدیر یک جشنواره ای را برگزار کند . برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه میتو ...

بیشتر