جشنواره قربان تا غدیر

مجمع خیرین فرهنگ فاطمی در نظر دارد تا در بازه عید قربان تا عید غدیر یک جشنواره ای را برگزار کند . برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه میتوانید برنامه زمانبندی جشنواره را مشاهده کنید

برنامه زمانبندی اجرای جشنوارهروز اول

روزسه شنبه ۹۸/۵/۲۲

طرح
مجری طرح
ازدواج وییوندآسمانی
مجمع خیرین حقوقدانان ومشاوران
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دختران و پسران وهمسان سازی
-----


روز دوم
چهارشنبه ۹۸/۵/۲۳

طرح
مجری طرح
تحکیم نظام خانواده وپویائی جامعه ( براساس مبانی حقوقی)
مجری مجمع خیرین حقوقدانان ومشاوران


 روز سوم 
پنجشنبه ۹۸/۵/۲۴

طرح
مجری طرح
بررسی آسیب های فردی و اجتماعی ( بانگرش روانشناسی،)
مجری مجمع بانوان خیراندیش

 روز چهارم
جمعه ۹۸/۵/۲۵

طرح
مجری طرح
قرآن چراغ هدایت (ویژه نوجوانان)
مجری مجمع خیرین فرهنگی و قرآنی

طرح واژه های آسمانی (ویژه نوجوانان)
مجری مجمع خیرین فرهنگی و قرآنی


روز پنجم

شنبه ۹۸/۵/۲۶

طرح
مجری طرح
اشتغال پایدار
مجری.  معاونت حرفه آموزی و اشتغال

طرح آموزشی وحمایتی اشتغال زنان سرپرست خانوار
مجری.  معاونت حرفه آموزی و اشتغال


 روز ششم
یکشنبه ۹۸/۵/۲۷


طرح
مجری طرح
بهداشت و درمان زمینه ساز سلامت خانواده
مجری.  مجمع خیرین پزشکان بهداشتی ودرمانی
مبانی پزشکی و درمانی وطب سنتی
مجری.  مجمع خیرین پزشکان بهداشتی ودرمانی


روز هفتم
دوشنبه ۹۸/۵/۲۸

طرح
مجری طرح
هر ایرانی یک حامی نیکوکار
جشنواره همگانی جلب مشارکت ها وجذب خیرین